Mai - Juli 2021

Mai 2021:
Lohn­steu­er, Um­satz­steu­er (M): 10.05.2021 (14.05.2021)*
Ge­wer­be­steu­er, Grund­steu­er: 17.05.2021 (20.05.2021)*
Juni 2021:
Lohn­steu­er, Um­satz­steu­er (M), Ein­kom­men­steu­er, Kör­per­schaft­steu­er: 10.06.2021 (14.06.2021)*
Juli 2021:
Lohn­steu­er, Um­satz­steu­er (M, VJ, J): 12.07.2021 (15.07.2021)*
* En­de der Schon­frist bei Zah­lung durch Über­wei­sung in Klam­mern.